Page 2 - Vaigarai Velicham June 2015

Basic HTML Version

#]‹ - 2015
3
|
itfiw btË¢r«
btË¢r«
#]‹ 2015 - õhgh‹ - 1436
itfiw
MáÇa®
K. Fyh« KA«kJ
Jiz MáÇa®
nf.v«. ïÈahÞ ÇahÍ
jÅ ïjœ : %. 20/-
M©L¢ rªjh:
cŸehL : %. 240/-
btËehL : %. 1500/-
gzÉil _y« rªjh
brY¤Jnth®
DARUL ISLAM
FOUNDATION TRUST
v‹w bgaÇnyna mD¥g
nt©L»nwh«.
És«gu§fS¡F
VAIGARAI VELICHAM
52/1, Mannady Street,
Room No.7, Mannady,
Chennai - 600 001.
Tel.: 044-25224887
E-mail: darultrust@yahoo.com
Web : www.darulislam.in
All disputes arising out of
any publ ication in this
monthly will come under the
jurisdiction of chennai
courts private circulation to
promote the original issue
http:/www.facebook.com / vaigaraivelicham
g®kh - bjhlU« gLbfhiyfŸ ..................... 6
ïªJ uhZouhî« m«ng¤fU«! ................... 28
fhZÛÇš bjhlU« ïd xÊ¥òfŸ! ............... 35
vJ KjÈš?............................................ 39
Inuh¥ghÉ‹ m¿Éaš tÊfh£o ïÞyh« ..... 43
OÞlh brlšth£ cl‹ xU ne®fhzš .......... 49
SP
g£oz« fhtš Ãiya¥gLbfhiyÆš
c©ikia brhšYkh fhtšJiw? .............. 52
F#uh¤jhd AÇahdh. . . ? ...................... 53
jȤ k¡fŸ thH¤jFâa‰wt®fsh? ............ 57
bgUkhdh® ([š) mt®fŸ
ekJ fhy¤â‰fhf mD¥g¥g£l eã ............... 60
jß¡Fš F®M‹ ........................................ 62
c¢rÚâk‹w tÊfh£Lbe¿KiwfŸ,
F¥ig¡ TilfS¡F¤jhdh? ....................... 65
Ô‹Rl® #dh¥ o.v«. ck® ~gh%¡
mt®fis mšyhà miH¤J bfh©lh‹! ..... 66
FH¥gK«
fyfK«
Ú§»
kh®¡f«
mšyhàɉfhfnt MF« tiu mt®fËl«
ngh® òÇí§fŸ. vÅD«, mt®fŸ Éy»¡
bfh©lhš mÃaha¡fhu®fŸ Ûnj jÉu
ntbwtUlD« gif v©z«TlhJ.
(mšgfuh trd« - 193)